26 vragen

Omroep Bo stelde alle deelnemende politieke partijen 26 vragen, zodat de kiezer in staat is beter te vergelijken. Siemen van Berkum beantwoordde de vragen als volgt:

1. Wat is de naam van uw partij?

GroenLinks

2. Wie is uw lijsttrekker?

Siemen van Berkum

3. Wie is uw wethouderskandidaat?

Marcel Vissers

4. Wat is het oordeel van uw partij over de afgelopen vier jaar?

Prima samengewerkt met coalitiegenoten. We hebben veel bereikt met onze wethouder Vissers op milieugebied/weg- en waterbouw/openbare ruimte/verkeer en vervoer. We lopen voorop bij afvalscheiding, Meerlanden produceert groen gas uit bollenteeltafval en energiezuinige straatverlichting(LED). De gemeente geeft het goede voorbeeld bij energiebesparing in gemeentehuis en semi-overheidsgebouwen, scholen zijn duurzaam en energiezuinig gebouwd en er zijn meer veilige fietspaden gekomen. En we combineerden groen met sociaal door ons initiatief tot oprichting van de Werkwinkel ‘De tweede kans’ in De Zilk waarin mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt worden ondersteund bij re-integratie.

5. Noem de drie belangrijkste concrete zaken die in de afgelopen vier jaar zijn gerealiseerd?

Zie vraag 4.

6. Noem de drie belangrijkste concrete zaken die in de afgelopen vier jaar niet zijn gerealiseerd?

We willen het groenbeheer en –onderhoud verbeteren. Dit is namelijk in een aantal wijken niet voldoende. Dit hoeft niet per se meer geld te kosten: kwaliteitsverbetering kan ook gerealiseerd worden door herschikking van afspraken en organisatorische ingrepen, en door ruimte te geven aan burgerinitiatieven bij vergroening en groenonderhoud van eigen buurt.

7. Wat zijn de afgelopen vier jaar belangrijke, bestuurlijke zaken/ontwikkelingen die zijn gerealiseerd?

Stappen zijn gezet in de bestuurlijke samenwerking tussen de gemeenten in de streek. Er is op een aantal onderwerpen afspraken gemaakt die samen verder zullen moeten worden uitgewerkt. 

8. Wat zijn de afgelopen vier jaar bestuurlijke zaken/ontwikkelingen die niet zijn gerealiseerd?

Doelstelling was om de samenwerking tussen de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek bestuurlijk vorm te geven in een gemeenschappelijke regeling. Dat is niet gelukt, omdat de discussie zich te snel op de vorm richtte. Voor GroenLinks staat de inhoud van de afspraken voorop: wat willen we met samenwerking bereiken? Die discussie is nog niet teneinde. De vorm waarin de afspraken worden uitgevoerd volgt de inhoud.     

9. Welk onderwerp zorgde voor de meest interessante discussie?

Gemeentelijk samenwerking. Het is een lastig dossier vanwege de complexiteit en de abstractheid en daarmee is het ook lastig uit te leggen aan de burger waarom de samenwerking nodig is en wat het oplevert.

10. Waarom?

Zie vraag 9.

11. Noem drie woorden die de kernwaarden van uw partij het beste omschrijven?

Groen, sociaal, betrokken.

12. Waarin onderscheidt uw partij zich van de andere partijen?

GroenLinks heeft oog voor de lokale problemen maar tegelijkertijd ook een brede blik en visie op de toekomst. We staan voor groen, links en duurzaam. Dat laatste is geen hobby maar levert ook echt geld op voor wie daarin wil investeren, bv in energiebesparing en –opwekking (bv met zonnepanelen). GroenLinks is ook een partij die pal staat voor zorg, zeker nu de gemeente taken in jeugd- en ouderenzorg, met minder geld zal moeten uitvoeren. GroenLinks zal iedereen die zorg nodig heeft ondersteunen om dat te krijgen. Kortom:  GroenLinks biedt een duurzaam perspectief.

13. Waarom is uw lijsttrekker lijsttrekker?

Democratisch gekozen tijdens de ledenvergadering. Staat pal voor de kernwaarden van GroenLinks. Is sterk lokaal betrokken en integer. Heeft plaatselijke politieke ervaring als voorzitter van de lokale afdeling GroenLinks, eerder als burgerraadslid en steunfractielid. Is dus goed op de hoogte van alle politieke dossiers.

14. Waarom is uw wethouderskandidaat wethouderskandidaat?

Je kunt voor Noordwijkerhout geen betere krijgen.

15. Noem de drie belangrijkste concrete zaken die u de komende vier jaar wilt realiseren?

Zie vraag 12:
Goede inbedding en uitvoering van zorgtaken
Flink stap zetten op terrein van energiebesparing en –opwekking (incl. duurzaam bouwen)
Noordwijkerhout nog groener,zowel in onze dorpen als daarbuiten.

16. Wat moet er volgens u de komende vier jaar bestuurlijk worden verbeterd?

We zullen de komende jaren de regionale samenwerking met omliggende gemeenten moeten intensiveren, maar willen als lokale gemeenteraad ook zeggenschap behouden. We moeten verder nadenken over welke bestuursvorm hier het beste bij past. 

17. Noem maximaal drie concrete zaken waarmee u de communicatie met en betrokkenheid van de burger wilt verbeteren?

Duidelijk maken waarom gemeentelijke samenwerking nodig is

18. Noem maximaal drie concrete zaken waarmee u de veiligheid van de burger de komende vier jaar verbeteren?

Verkeerskundige aanpassingen Victoriberg tussen Schulpweg en Kerklaan, die met name ten gunste komen van fietsers en voetgangers

19. Noem maximaal drie concrete zaken waarmee  u de sector sport wilt verbeteren?

Sportfaciliteiten (velden, zalen en andere accomodaties) op peil houden;
Meer gymnastiek onderwijs op scholen, gegeven door beroepskrachten.

20. Noem maximaal drie concrete zaken waarmee u de cultuur in het dorp wilt verbeteren?

Jaarlijks terugkerend muziek- en theaterfestival in de Engelse tuin.

21. Noem maximaal drie concrete zaken waarmee u de situatie van maatschappelijke organisaties wilt verbeteren de komende vier jaar?

Een (jaarlijks terugkerende) dag organiseren waarbij raadsleden zich intensief onderhouden met maatschappelijke organisaties, zich laten informeren over wat er leeft bij organisaties en wat die organisaties van overheid/gemeente verwachten/wensen. 

22. Noem drie concrete zaken waarmee u de ansichtkaart van uw dorp mee wilt verfraaien?

Bavo terrein: groen wijk, gevarieerde bouw, met behoud van lanenstructuur en enkele karakteristieken gebouwen en energieneutraal;
Sfeervolle, compacte winkelstraten Dorpsstraat/Havenstraat/Zeestraat;
Realisatie groene woonwijk in De Zilk op de Zoutopslag.

23. Noem drie concrete zaken waarmee u ondernemers wilt helpen de komende vier jaar?

Promoten toerisme (o.a. ondersteuning van NOV bij activiteiten);
Energiebesparing en – opwekking (leningen, adviezen en coaching);
Met RO besluiten ruimte voor ontwikkeling geven waar dat kan/gewenst is (in o.a. winkelbestemming in centrum Nwh, ontwikkeling industrieterrein Delfweg)

24. Noem drie concrete zaken waarmee u mensen met een lege portemonnee gaat helpen de komende vier jaar?

Ondersteuning bieden bij budgetbewaking en/of schuldhulp indien nodig;
Ondersteuning bieden bij zoeken naar (beter) betaald werk (ondersteuning ihkv Particiepatiewet).

25. Wat gaat er wat uw partij betreft de komende vier jaar met de lokale lasten gebeuren?

Uitgangspunt is dat lokale lasten niet verder zullen stijgen dan met het inflatiepercentage. Uitvoering van gedecentraliseerde rijkstaken naar de gemeente op gebied van jeugdzorg, werk en langdurig ouderenzorg gaat gepaard met forse bezuinigingen. Daar moet voldoende geld voor zijn, om voldoende kwaliteit en aanbod te kunnen bieden en mag niet op worden bezuinigd. Stofkam zal door gemeentelijke begroting moeten als er tekort dreigt. Lastenverzwaring is een laatste optie om de begroting in evenwicht te houden.

26. Welk onderwerp heeft u gemist dat u zelf nog wilt melden?

Duurzaamheid. GroenLinks wil vergroening van onze economie en dat lokaal concreet maken. Bijvoorbeeld door burgers en bedrijven aan te zetten tot energiebesparingen  en –opwekking. De gemeente kan actieve voorlichting geven en coaching. Uit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten kunnen duurzaamheidsleningen worden verstrekt. Er moet veel aandacht blijven voor afvalscheiding, milieubescherming en duurzaam wonen (naast materialen ook ‘levensloopbestendig’ bouwen) en bewegen (het gebruik van openbaar vervoer en de fiets stimuleren).

Link: 26 vragen aan GroenLinks Noordwijkerhout - Omroep Bo