zonnecollectoren
collectief zonnecollectoren

Motie GroenLinks wil collectieve aankoop van zonnepanelen stimuleren

Tijdens de raadsvergadering van 10 november is de motie van GroenLinks over collectieve zonnepaneelprojecten aangenomen. In deze motie wordt het college opgeroepen burgers en bedrijven in de gemeente Noordwijkerhout te informeren over de voordelen van gezamenlijke inkoop van zonnepanelen. 

Huidige subsidieregelingen maken dergelijke projecten financieel heel interessant. Daarnaast wordt het college ook gevraagd om op de eigen gemeentelijke gebouwen snel over te gaan tot plaatsing van zonnepanelen.

Een van de kernpunten van het GL verkiezingsprogramma is de vergroening van onze lokale economie. Dat kan door in te zetten op duurzame energieopwekking. We hebben een belangrijke verantwoordelijkheid voor de generaties die na ons komen, door zuinig te zijn op beschikbare grondstoffen, op het milieu (schone lucht) en het klimaat. Daar kunnen we ook lokaal aan werken, door te investeren in de opwekking van hernieuwbare energie. Dat is duurzaam en levert bovendien als snel geld op voor burgers en bedrijven. Vandaar onze motie die het college wil aanzetten tot directe actie. Maak gebruik van de ideeën en initiatieven die er onder de bevolking leven, en maak gebruik van de financiële mogelijkheden die het Rijk biedt om bedrijven en organisaties financieel te ondersteunen bij investering in duurzame energie.